[1]
“Palavra da Editoria ”, EK, vol. 11, nº 2, p. 7, jan. 2024, doi: 10.36311/2318-0501.2023.v11n2.p7.