(1)
Palavra Da Editoria . EK 2024, 11 (2), 7. https://doi.org/10.36311/2318-0501.2023.v11n2.p7.