(1)
Palavra Da Editoria. EK 2021, 8 (2), 07. https://doi.org/10.36311/2318-0501/2020.v8n2.p07.